اخبار قم

جلسه هفتگی زیارت عاشورا و سخنرانی

جلسه هفتگی زیارت عاشورا و سخنرانی هر هفته پنجشنبه صبح ساعت 10،30 در دفترحضرت آیة الله شبیری خاقانی (زید عزه) برگزار می گردد.