حدود فرزندان نسبت به والدین

حد و حدود فرزندان نسبت به پدر و مادر از دید حضرتعالی چیست؟

اطاعت پدر و مادر تا حدی که مستلزم معصیت درگاه الهی نسبت به احکام شرعیه نشود واجب است.