جدائی از زوجه به فرمان والدین

آیا اطاعت فرزندان از فرمان پدر و مادر در جدائی از زوجه لازم است؟

اگر خواسته پدر و مادر محقق نشود مگر از راه جدایی از زوجه، در این صورت اطاعت پدر و مادر لازم نمی باشد، بلکه فرزند به قدر امکان باید اصلاح ذات البین بین پدر و مادر و زوجه نماید.