رفتار بد با دیگران

رفتار بد با دیگران

می بایست خود را کنترل کرده و تنبیع رفتار ائمه هدی(ع) را به جامعه انسانی اُسوه خود قرار دهد که آن رفتارهای متعالی موجب طهارت نفس می شوند.