توصیه به جوانان

توصیه به جوانان

جنبه های زیادی از سخنرانی های اینجانب مرتبط به این است که اگر کسی قدرت بر حفظ قرآن کریم داشته باشد، خود را از نعمات و برکات الهی محروم ننماید.