حکم غساله میت

حکم غساله میت

در صورتیکه غساله مخلوط به عین نجاست، آن هم به فضله میت گردیده باشد، محکوم به نجاست می باشد.