پخت و پز در مراسم عزاداری

پخت و پز در مراسم عزاداری

بله، مستحب است که خوراک را آماده نموده و به منازی داغداران بفرستند ولی با آنان نخورند و این امر مبنی بر اظهار نمودن غم و اندوه و همدردی با آنها می باشد.