تکرار مسح بدن مرده

آیا تکرار مسح بدن مرده موجب تعدد غسل می شود؟

غسل واحد برای مسح های متعدد کفایت می نماید، چه مورد مسح یک مرده باشد و یا بیشتر و این هم از باب قانون تداخل بین اغسال می باشد، با اینکه احتیاط مقتضی این امر است که غسل واحد را با چند نیت انجام دهد.