خوردن گوشت شکار شده از راه لهو

خوردن گوشت شکار شده از راه لهو

آنچه که محکوم به حرمت تکلیفی می باشد عمل شکار است اما خوردن گوشت به دام افتاده اشکالی ندارد.