خوردن آب مواد مخدر

از نظر حضرتعالی خوردن آب مواد مخدر(تریاک) چه حکمی دارد؟

خوردن آب تریاک و همچنین مشارکت با آنان در مجلس واحد، هر چند خود شخص استفاده ننماید، جائز نمی باشد.