خوردن تخم پرندگان

حکم خوردن تخم پرندگان

در صورتیکه تخم از پرنده مأکول اللحم باشد، خوردن آن بلامانع است.