تعامل بر عین نجاست

تعامل بر عین نجاست

تعامل بر عین نجاست جائز نمی باشد و در صورت تعامل بر آن، ثمن آن صُحت می باشد.