فروختن پول سکه ای به تومان

فروختن پول سکه ای به تومان

پول زائد ربوی می باشد و تعامل بر زائد بر اصل مثمن در صورتی که از جنس مماثل باشد، جائز نمی باشد.