خطبه نماز جمعه کویت ـ آیا مبعث و معراج رفتن یکی است؟

asd