خطبه نماز جمعه کویت ـ نیکو بودن بعثت نزد پیامبران(جهت منطق وعقل)

asd