شهادت ششمین اختر تابناک ولایت و امامت بر همه مسلمانان جهان تسلیت باد.

شهادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق(ع) برهمه مسلمنان جهان تسلیت و تعزیت باد.