نماز جمعه کویت ـ بعد از رحلت پیامبر(ص)دگرگونی درحکم ایجاد شدیا درموضوع؟

asd