آیا برای جلوگیری نمودن از افتادن دانه های برنج در آب های کثیف و نجس واجب است؟

پاسخ استفتاء: 

اگر قدرت بر ممانعت از سقوط تمام خوراک در آب نجس داشته باشد دراین صورت جلوگیری از سقوط آنها واجب می باشد.