ابراز عصبیت و قومیت گرایی

متن استفتا: 
نظر معظم له را در مورد ابراز عصبیت و قومیت گرایی نسبت به کشور فکر مکتب را بیان فرمائید؟
پاسخ استفتاء: 

دین نزد خداوند متعال اسلام است و فرقی بین عرب و عجم نیست، مگر به تقوی الهی ان الدين عند الله الاسلام ولا فرق بین العربي والعجمي إلا بتقوی الله.