اشتراط اذن مجتهد در پرداخت کفارات

متن استفتا: 
آیا پرداختن کفارات و رد مظالم به مستحقان، مشروط به اذن مجتهد می باشد؟
پاسخ استفتاء: 

پرداخت نمودن موارد فوق الذکر اذن و اجازه از مجتهد شرط نیست. در خصوص حق امام(ع) و حق سادات شرفه الله اذن مرجع شرط می باشد.