اظهار زینت زن به غلام

متن استفتا: 
در صورتی که زنی مالک غلامی گردد، آیا اظهار زینت خود در مقابل غلام جائز است؟
پاسخ استفتاء: 

تملک غلام جائز است اما نمایان نمودن آنچه که در شرع مباح نمی باشد در مقابل او حرام و جائز نمی باشد.