امکانیت جمع بین بعضی از اخبار و آیات

متن استفتا: 
وجه جمع بین روایت وارده که حامل این مولود دختر بوده همان جنون و هیجان جنسی است و بین آیه کریمه ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ﴾ را بیان فرمائید؟
پاسخ استفتاء: 

در صورت صحت اسناد روایت مذکور به معصوم (ع)، شدت حاصل جنسی به صورت استعداد می باشد اما آیه کریمه حاکم به ارشاد است به اراده الهی تکوینی در اصل خلقت و ایجاد و آنچه در علم ازلی الهی مقدر است، همان است که قابل تغییر و تحول نیست.