برگزاری مسابقه در مساجد

متن استفتا: 
آیا برگزاری مسابقه های ورزشی و فکری و هنری در مساجد جائز است؟
پاسخ استفتاء: 

اگر برقراری کلاس های ورزشی ویا علمی و هنری موجب مهیا نمودن جوانان در امور عبادی و نزدیک نمودن آنها به طاعت الهی گردد، برگزاری کلاس های فوق الذکر از امور حسنه می باشد.