بزرگ کردن سینه

متن استفتا: 
در نظر حضرتعالی حکم جوانانی که سینه خود را بزرگ می نمایند چیست؟
پاسخ استفتاء: 

اگر به هدف محرم نباشد این عمل بلامانع می باشد.