بنا به گزارشات پزشکی استعمال دخانیات یکی از علل ابتلا به بیماری سرطان و قلبی و ریوی می باشد. حکم به دخانیات نسبت به کسی که ابتدا شروع به استعمال دخانیات نموده است و همچنین در مورد کسانی که استفاده دائم از اینگونه موارد نموده اند چیست؟

پاسخ استفتاء: 

ابتدا استعمال دخانیات جائز نمی باشد، ما استفاده دخانیات برای افرادی که متداوماً و استمراراً عادت نموده اند اشکال ندارد مگر در صورتی که احراز ضرر فعلی شود ، در این صورت استعمال دخانیات جائز نمی باشد.