تبعیت از فرقه دراویش

متن استفتا: 
تبعیت از فرقه دراویش چه حکمی دارد؟
پاسخ استفتاء: 

اگر بازگشت این فرقه به خط عرفانی حقیقی باشد آنانی که می گویند ممکن و مخلوق مظهری از مظاهر قدرت الهی است بدون آنکه قائل به وحدت وجود بشوند دنبال کردن این فکر و ایده اشکالی ندارد، اما اگر قائل به مسلک اهل عرفان نباشند آنان از لایه های جاهلیت بوده و تبعیت از آنان جائز نمی باشد.