تزئین مساجد به پوستر

متن استفتا: 
نظر حضرتعالی را در مورد تزئین مساجد به پوستر، پرچم، برگهای رنگی و زینتی را مرقوم فرمائید؟
پاسخ استفتاء: 

اگر افعال فوق الذکر مستلزم سوراخ نمودن دیوار و دربها نگردد، بلامانع می باشد.