تزریقات زنان به مردان و بالعکس از نظر حضرتعالی جائز است؟

پاسخ استفتاء: 

تزریق زنان به مردان و بالعکس، اگر در ظرف اضطرار نباشد، جائز نمی باشد.