تشخیص هلال عید فطر

متن استفتا: 
اگر فقهای امامیه در تشخیص عید مبارک فطر اختلاف نمایند، وظیفه مردم در اینصورت چه می باشد؟
پاسخ استفتاء: 

تشخیص هلال عید فطر مقرون به رویت بصری خود شخص و یا خبر دادن دو شاهد عادل و یا حاکم شرع می باشد، اما اگر اختلافی مابین فقها پیش بیاید در این صورت بازگشت مردم به اطمینان خود می باشد زیرا که مشاهدات هلال عید فطر از موضوعات است نه از احکام شرعی.