تصرف زوجه در اموال زوج

متن استفتا: 
آیا تصرف زوجه در اموال زوج جهت مخارج زندگی، احتیاج به اذن زوج دارد؟
پاسخ استفتاء: 

اگر مخارج زندگی زائد بر مالی باشد که برای زوجه مقرر نموده شده، در اینصورت تصرف در اموال احتیاج به اذن زوج می باشد.