تعیین اجرت منبر

متن استفتا: 
بعضی از خطبا و اهل منبر اجرت منبر تعیین می نمایند. آیا این شرط در ضمن عقد اجاره جائز می باشد؟
پاسخ استفتاء: 

اجرای عقد اجاره با صاحب حسینیه بر مبلغ معین از حقوق خطیب می باشد، زیرا که این عقد از حقوق ثابتی است که در مقابل آن مال پرداخت می شود.