توصیه به جوانان

متن استفتا: 
توصیه حضرتعالی به جوانان در مورد حفظ قرآن کریم چه می باشد؟
پاسخ استفتاء: 

جنبه های زیادی از سخنرانی های اینجانب مرتبط به این است که اگر کسی قدرت بر حفظ قرآن کریم داشته باشد، خود را از نعمات و برکات الهی محروم ننماید.