تکلیف به ارسال سلام

متن استفتا: 
در صورتی که شخص نایبی را مکلف به ارسال سلام نماید، آیا بر فرد نایب ارسال دعا و سلام واجب است؟
پاسخ استفتاء: 

اگر شخصی را به نحو امانت ملزم به ارسال سلام نماید و نایب هم قبول کند، در این صورت ارسال سلام واجب می باشد.