جنب شدن در وقتی که امکان طهارت نباشد

متن استفتا: 
حکم جنب شدن شخص روزه دار در وقتی که قدرت بر غسل و تیمم نداشته باشد و در همان وقت داخل شود، چه می باشد؟
پاسخ استفتاء: 

اگر با غرض علم به عدم قدرت بر غسل و یا تیمم جنب شود ، حکم این شخص قضا و کفاره می باشد اما اگر علم به ضیق وقت نداشته باشد در این صورت بر او قضا واجب است نه کفاره.