حکم اعتصاب از غذا

متن استفتا: 
حکم اقدام بعضی از زندانیان به اعتصاب از غذا چیست؟
پاسخ استفتاء: 

در صورتی که اعتصاب و امساک از غذا موجب ضرر به نفس گردد، جائز نمی باشد.