رفتار بد با دیگران

متن استفتا: 
حکم افرادی که از نظر اخلاقی رفتار و کردار آنان با دیگران بد بوده چیست؟
پاسخ استفتاء: 

می بایست خود را کنترل کرده و تنبیع رفتار ائمه هدی(ع) را به جامعه انسانی اُسوه خود قرار دهد که آن رفتارهای متعالی موجب طهارت نفس می شوند.