رفع گناه به طلب مغفرت

متن استفتا: 
آیا بعد از طلب مغفرت از گناه، عقوبت مرتفع می شود یا آنچه که مرتفع می شود گناه می باشد؟
پاسخ استفتاء: 

طلب مغفرت گناه را رفع می کند اما عقوبت ارتقاء آن مقرون به فضل و کرم الهی است.