شرطیت نیت در غسل تنجس

متن استفتا: 
آیا نیت در تطهیر متنجس شرط است؟
پاسخ استفتاء: 

در تطهیر و ازائه نجاست، عقد نیت شرط نمی باشد بلکه اگر نیت نماید موجب استحقاق ثواب می گردد.