ظاهر نمودن سینه مردان در مجالس سینه زنی

متن استفتا: 
حکم ظاهر نمودن سینه مردان در مقابل بانوان در مجالس سینه زنی را بیان فرمائید؟
پاسخ استفتاء: 

بر بانوان واجب است در ظرف سینه زنی مجلس را ترک نمایند، زیرا که این مجلس از حقوق مردان در ادای مجالس سوگواری ابا عبدالله(ع) می باشد.