فروختن پول سکه ای به تومان

متن استفتا: 
اگر شخصی پول سکه ای به مبلغ هزار تومان را به هزارودویست تومان بفروشد، آیا این معامله مصداق بیع ربوی می باشد؟
پاسخ استفتاء: 

پول زائد ربوی می باشد و تعامل بر زائد بر اصل مثمن در صورتی که از جنس مماثل باشد، جائز نمی باشد.