قرائت کتابهای آسمانی

متن استفتا: 
نظر حضرتعالی در مورد قرائت کتابهای آسمانی یهودی و نصرانی را مرقوم فرمائید؟
پاسخ استفتاء: 

اگر شخصی از اهل پژوهش و دانش و دارای قوّت در پایه های صناعت علمی باشد، در اینصورت قرائت این کتاب ها جائز می باشد و آنهم در ظرفی است که متصدی رد شبهات آنها باشد.