معنای اینکه معصوم(ع) شریک قرآن است

متن استفتا: 
معنی شایعی که در زیارت مأثور از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) وارد شده که ابا صالح المهدی(عج) شریک القرآن است را بیان فرمائید؟
پاسخ استفتاء: 

از آنجائیکه امام اباصالح المهدی(عج) قرآن ناطق است و قرآن بر آنانی نازل شده که درک تمام دقایق معانی آن را دارند، بنابر آنچه که وارد شده «نزل القرآن علی من خوطب به» از این جهت می باشد که امام ارواحنا فداه شریک قرآن در دعوت به هدایت جامعه بشری می باشد.