نام گذاری کودکان به نام های غربی

متن استفتا: 
نظر حضرتعالی را در نامگذاری کودکان مؤمن به نامهای غربی بیان فرمائید؟
پاسخ استفتاء: 

بهتر است نامهای کودکان مؤمن را به اسامی که دلالت بر عبودیت داشته باشد و همچنین اسامی اهل بیت (ع) نامگذاری نمایند.