نظر مبارک حضرتعالی در سقط حمل یا جنین چه می باشد؟

پاسخ استفتاء: 

سقط جنین اگر موجب زیان جانی مادر شود، جائز نمی باشد.