نقل خون از حیوان به ایشان در صورت عدم ضرر در نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟

پاسخ استفتاء: 

در صورت وجود مصلحت در نقل خون جائز می باشد.