وظیفه فرزند در حکم پدر و مادر بر مطلقه نمودن زوجه فرزند چه حکمی دارد؟

پاسخ استفتاء: 

امتثال فرزند نسبت به حکم پدر و مادر به حکم طلاق واجب الاطاعة نیست اگر چه لفظ عقوق و لسانشان صادر شده باشد.