پخت و پز در مراسم عزاداری

متن استفتا: 
حکم پخت و پز را در مراسم عزاداری میت، با نظر به اینکه امام امیرالمؤمنین(ع) فرموده اند که این مراسم از عادات اهل جاهلیت می باشد، بیان فرمائید؟
پاسخ استفتاء: 

بله، مستحب است که خوراک را آماده نموده و به منازی داغداران بفرستند ولی با آنان نخورند و این امر مبنی بر اظهار نمودن غم و اندوه و همدردی با آنها می باشد.