گرفتن مال جهت تاخیر پرداخت

متن استفتا: 
آیا گرفتن مال جهت تاخیر پرداختن مبلغ معین در زمان مقرر جائز است؟
پاسخ استفتاء: 

گرفتن مال زائد بر آنچه که بر گیرنده قرض مقرر گردیده است جائز نمی باشد.