سفر مرجع عالیقدر آیة الله شیخ محمد محمد طاهر آل شبیر خاقانی به شهر مقدس قم

حضرت آیت الله شیخ محمد محمد طاهرآل شبیر خاقانی ، ماه مهر 1394 به شهر مقدس قم سفر میکنند.