شرکت حضرت آیت الله شبیری خاقانی (زیدعزه) در پیاده روی اربعین حسینی (ع)

 

شرکت حضرت آیت الله شبیری خاقانی (زید عزه) در پیاده روی اربعین حسینی (علیه السلام)